Prece veiksmīgi pievienota Jūsu grozam
    

Lietošanas un iepirkšanās noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas un iepirkšanās noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka SIA PrintPack Service (turpmāk – Pārdevējs) un pircēja (turpmāk – Pircējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces internetveikalā www.creolink.lv (turpmāk – I-veikals). Iegādājoties preces I-veikalā, Pircējs piekrīt Noteikumu prasībām.

1.2. Pārdevējs drīkst tiesību aktos paredzētā kārtībā bez iepriekšēja brīdinājuma, jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Grozītie Noteikumi stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti I-veikalā. Uz Pircēja pirkumu tiek attiecināti tie I-veikala Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Pārdevējs, apstiprinādams Noteikumus, garantē Pircēja tiesības pirkt preces I-veikalā.

1.3. Pircēja un Pārdevēja pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs I-veikalā ir nokomplektējis preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, un piespiedis pogu „Apstiprinu pasūtījumu”. Ar šo darbību veikšanu Pircējs arī apstiprina, ka viņš atrodas personu sarakstā, kurām ir tiesības iepirkties I-veikalā. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai to daļai, viņš nedrīkst apstiprināt pasūtījumu.

2. Pircēja tiesības

2.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces I-veikalā šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētā kārtībā.

2.2. Pircējam ir tiesības atteikties no I-veikalā noslēgtā preču pirkuma līguma, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes datuma.

2.3. Pircējs nedrīkst izmantot Noteikumu 2.2. punktā paredzētās tiesības šādos gadījumos:

2.3.1. līgumā paredzētām iesaiņotām precēm, kas pēc piegādes tika izsaiņotas;

2.3.2. līgumā paredzētām precēm, kurām ir skaidri izteiktas lietojuma pazīmes vai ārēji bojājumi;

2.3.3. līgumā paredzētām precēm, kas, pēc lietotāja prasības tika viņam speciāli izgatavotas, sagrieztas vai citādi apstrādātas un ir nepārprotami pielāgotas Pircēja konkrētām, personīgām vajadzībām;

2.3.4. līgumā paredzētām precēm ar īsu derīguma termiņu.

3. Pircēja pienākumi

3.1. Pircēja pienākums ir samaksāt preču un to piegādes cenu, kā arī citus maksājumus (ja tādi ir noteikti, slēdzot līgumu) un pieņemt pasūtītās preces.

3.2. Pircēja pienākums ir veikt pasūtījuma apmaksu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas. Ja šajā termiņā samaksa netiek veikta, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkuma līguma. Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas un Pārdevējs sāk pildīt pirkuma līgumu tikai tad, kad tas saņem samaksu par pasūtītajām precēm.

3.3. Ja līdz pasūtīto preču piegādei Pircēja reģistrācijas veidlapā ir mainījušies tur esošie viņa dati, tad Pircēja pienākums ir nekavējoties tos atjaunināt un par izmaiņām informēt Pārdevēju.

3.4. Ja Pircējs pamana kļūdu pasūtījumā vai vēlas anulēt pasūtījumu, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

3.5. Pircēja pienākums izmantojot I-veikalu ir ievērot šos Noteikumus un citas I-veikalā publicētās prasības, kā arī nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

3.6. Pircēja pienākums ir nenodot trešajām personām savus autorizācijas datus, bet, ja tos viņš ir nozaudējis – nekavējoties informēt par to Pārdevēju.

4. Pārdevēja tiesības

4.1. Ja Pircējs cenšas traucēt I-veikala darbu un drošību vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja pieeju I-veikalam, savukārt nepieciešamības gadījumā informēt LR tiesībsargājošās iestādes. Tādā gadījumā Pārdevējs neatbild par jebkādiem, ar šādām darbībām saistītiem, Pircēja zaudējumiem.

4.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt Noteikumus, publicējot tos I-veikala vietnē. Grozījumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī un attiecas uz darījumiem, kas ir noslēgti pēc grozījumu publicēšanas.

4.3. Būtisku un neparedzētu apstākļu gadījumā Pārdevējs, iepriekš nepaziņojot Pircējam, drīkst uz laiku vai pilnībā pārtraukt I-veikala darbību.

4.4. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs 24 stundu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas nav veicis naudas pārskaitījumu par precēm.

4.5. I-veikalam ir tiesības atteikties no noslēgtā pirkuma līguma, ja ir beidzies līgumā paredzēto preču krājums, kā arī ja līgumu noslēdza persona, kurai saskaņā ar šiem Noteikumiem nebija tiesību noslēgt līgumu.

5. Pārdevēja pienākumi

5.1. Pārdevēja pienākums ir radīt priekšnoteikumus un rūpēties, lai Pircējs varētu ērti izmantot I-veikala pakalpojumus.

5.2. Pārdevēja pienākums ir cienīt Pircēja privātuma tiesības un viņa personīgo informāciju, t.i., Pircēja uzrādītos personas datus apstrādāt tikai Noteikumu 9. punktā un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētā kārtībā.

5.3. Ja Pārdevējs būtisku iemeslu dēļ nespēj Pircējam piegādāt pasūtītās preces, viņa pienākums ir piedāvāt analoģisku vai pēc savām īpašībām iespējami līdzīgāku preci, bet, ja Pircējs atsakās, Pārdevēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no Pircēja bankas pārskaitījuma veikšanas, atgriezt Pircējam samaksāto naudu.

5.4. Pārdevējs apņemas ievērot citas šajos Noteikumos paredzētās prasības.

6. Preču kvalitāte, garantijas

6.1. Pārdevējs garantē preču kvalitāti.

6.2. Katras Pārdevēja pārdodamās preces īpašības ir dotas I-veikalā, katras preces aprakstā.

6.3. Pārdevējs neatbild par to, ka I-veikalā ievietoto preču attēlu krāsa, forma vai citi parametri neatbilst preču reāliem izmēriem, formai un krāsai Pircēja monitora īpatnību dēļ.

7. Preču piegāde

7.1. Pircēja pienākums, pasūtot preču piegādes pakalpojumu, ir norādīt precīzu preču piegādes adresi. Ja Pircēja vainas dēļ piegādes adrese tiek norādīta nepareizi, Pārdevējs neatbild par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

7.2. Preces uz Pircēja rēķina piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).

7.3. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtīto preču svara, bet atsevišķos gadījumos arī no preču vai to komplekta iepakojuma apmēra.

7.4. Parasti preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 1–2 darba dienu laikā pēc saņemtā bankas pārskaitījuma par precēm un preču transportēšanu. Pārdevēja pienākums ir piegādāt Pircējam preces iespējami ātrāk, tomēr Pārdevējs negarantē, ka preces vienmēr tiks piegādātas 1–2 darba dienu laikā, tostarp, gadījumos, ja Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču un Pircējs ir informēts par pasūtīto preču trūkumu.

7.5. Ja preces netiek savlaicīgi piegādātas Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs par preču piegādi neatbild.

7.6. Pircēja pienākums ir pašam personīgi pieņemt preces, bet, ja tādas iespējas nav, Pircēja pienākums ir to norādīt pasūtījumā vai informēt Pārdevēju ar e-pasta starpniecību, norādot preces saņēmēja (Pircēja pārstāvja) datus.

7.7. Pārdevēja (vai viņa pilnvarotas personas) pienākums ir informēt Pircēju par preču piegādi, sazinoties ar viņu pa reģistrācijas veidlapā norādīto elektroniskā pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs, noslēdzot pirkuma līgumu, apņemas katru dienu, līdz tiks saņemts paziņojums par preču piegādi, pārbaudīt attiecīgo e-pasta adresi.

7.8. Saņemot preci, Pircēja (vai Pircēja pārstāvja) pienākums ir kopā ar Pārdevēja pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iesaiņojuma stāvokli, preču daudzumu, kvalitāti un sortimentu.

7.9. Ja tiek konstatēts sūtījuma iesaiņojuma bojājums, preču skaita, kvalitātes, sortimenta neatbilstība, Pircējam (vai Pircēja pārstāvim) sūtījums nav jāpieņem. Tādā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju (vai Pircēja pārstāvi) aizpilda speciālu sūtījumu pārbaudes aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par sūtījuma iepakojuma bojājumu, preču skaita, kvalitātes, sortimenta neatbilstību, kurus Pircējs (vai Pircēja pārstāvis) neatzīmēja Pārdevēja pārstāvja izsniegtajā preču piegādes dokumentā.

7.10. Ja Pircējs (vai Pircēja pārstāvis) ir pieņēmis sūtījumu, parakstījies transporta uzņēmuma pārstāvja izsniegtajā datu nesējā vai papīra formāta preču piegādes dokumentā, tajā nav ierakstījis piezīmes, tad tiek uzskatīts, ka preces ir piegādātas nesabojātā iesaiņojumā, preču skaits, kvalitāte, sortiments ir atbilstošs preču pirkuma līgumam, papildus pakalpojumi, kas norādīti datu nesējā vai papīra formāta dokumentā, ir pareizi izpildīti, ja vien nav norādīts citādi.

7.11. Kad preces ir piegādātas un nodotas Pircēja norādītajā adresē, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas Pircējam, neraugoties uz to, vai preces faktiski pieņēma Pircējs vai jebkura cita persona.

7.12. Ja plānotājā preču piegādes dienā preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotā preču piegādes datuma, par to informē Pārdevēju.

7.13. Preces tiek piegādātas visā Latvijas Republikas teritorijā.

8. Pircēja un Pārdevēja atbildība

8.1. Pircējs pilnībā atbild par viņa sniegto datu patiesumu. Tostarp, Pārdevējs iegūst tiesības no Pircēja pieprasīt atlīdzināt tiešos zaudējumus, ko radījuši reģistrācijas veidlapā kļūdaini vai neprecīzi ierakstītie dati.

8.2. Par I-veikalā noslēgtā pirkuma līguma izpildes pārkāpumiem puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētā kārtībā.

8.3. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka Pircēja rīcība, pieslēdzoties I-veikalam ar savu autorizācijas kodu ir līdzvērtīga elektroniskam parakstam (t. i., šādai rīcībai ir tāds pats juridisks spēks kā parakstam uz papīra formāta dokumentiem un tas ir derīgs pierādījums tiesā). Pircēja pienākums ir aizsargāt savus I-veikala autorizācijas datus, tos neatklāt trešajām personām, nodrošināt, lai dati būtu zināmi tikai viņam vienam, un šos datus izmantotu tikai viņš, tos nenodotu citām personām vai citādi neradītu iespēju citām personām ar tiem iepazīties vai tos izmantot.

8.4. Ja rodas aizdomas par I-veikala autorizācijas datu drošību, Pircēja pienākums ir nekavējoties par to informēt Pārdevēju. Visas darbības, kas tiek veiktas autorizējoties ar Pircēja autorizācijas kodu, tiek uzskatītas par Pircēja veiktām darbībām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šo darbību sekām.

8.5. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs esošo informāciju, pat ja Pircējs iekļūst šo uzņēmumu vietnēs no Pārdevēja I-veikalā esošām norādēm. Pārdevējs neatbild par tur ievietoto informāciju vai tur īstenojamo darbību, ja šīs vietnes viņš neuzrauga, nekontrolē un tās nepārstāv.

8.6. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs neievēro Pārdevēja rekomendācijas un Pircēja pienākumus, Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan tāda iespēja viņam tika dota.

9. Personas datu apstrāde

9.1. Pārdevējam ir tiesības iegūt un apstrādāt personas datus, kurus Pircējs ir iesniedzis Pārdevējam, un nepieciešamības gadījumā atklāt tos trešajām personām tik lielā mērā, cik tas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei, datu apstrādei vai Pārdevēja darbības plānošanai un analīzei. Pārdevējam savas darbības robežās ir tiesības izmantot Pircēja personas datus, lai Pircējam nosūtītu reklāmu un citu informāciju. Pircēja dati var tikt izmantoti informācijas nosūtīšanai vai cita internetveikala darbībai tikai ar Pircēja piekrišanu.

9.2. Pircējs, piekrizdams, ka viņa personas dati tiek apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanai Pārdevēja I-veikalā, piekrīt arī tam, ka uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru tiek nosūtīti pasūtījuma izpildei nepieciešamie informatīvie paziņojumi.

9.3. Pircējs, apstiprinādams preču pasūtījumu, piekrīt arī tam, ka saņemot preces to izsniegšanas vietā viņš savas identifikācijas nolūkā uzrādīs Pārdevējam vai viņa pilnvarotai personai savu personu apliecinošu dokumentu.

9.4. Atzīmēdams rūtiņu „Jaunumu saņemšana”, Pircējs piekrīt saņemt uz Pārdevēja reģistrācijas veidlapā norādīto un (vai) citu Pircēja norādīto mobilā tālruņa numuru un elektronisko pastu: SMS īsziņas, tālruņa zvanus un e-pastus ar informatīvo un reklāmas informāciju par pakalpojumiem un precēm.

9.5. Pircējs, apstiprinādams preču pasūtījumu, apliecina, ka viņš ir informēts par savām tiesībām: iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem saviem personas datiem, un to, kā šie dati tiek apstrādāti; pieprasīt veikt labojumus savos personas datos; izdzēst savus personas datus vai apturēt to apstrādi, ja dati tiek apstrādāti neievērojot likumos paredzēto kārtību; nepiekrist savu personas datu apstrādei jebkāda iemesla dēļ.

9.6. Ja Pircējs nav iesniedzis personas datus vai nepiekrīt to apstrādei I-veikala tirgvedības nolūkā, Pircēja un Pārdevēja pirkuma līgumu noslēgt un īstenot nav iespējams.

10. Preču cenas, samaksas kārtība

10.1. Preču cenas I-veikalā un noformētajā pasūtījumā tiek uzrādītas Eiro valūtā, ar PVN. Mainoties nodokļu likmēm, I-veikalam ir tiesības mainīt preču cenas.

10.2. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka pēc preču pasūtījuma veikšanas un Pārdevēja apstiprinājuma saņemšanas, preču cena var mainīties objektīvu, cenu ietekmējošu faktoru, piemēram, preces pašizmaksas pieauguma, informatīvo sistēmu tehniskas kļūdas, ar preces pārdošanu saistītu Pārdevēja papildus izmaksu dēļ. Ja Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, jebkurai līguma pusei, brīdinot par to otru pusi, ir tiesības pārtraukt preces pirkuma līgumu. Puses vienojas, ka šajā punktā minēto iemeslu dēļ pirkuma līguma pārtraukšanas dēļ izraisītie zaudējumi, netiek atlīdzināti.

10.4. Pircēja pienākums ir veikt samaksu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pasūtījuma pieteikšanas. Ja minētajā termiņā samaksa netiek veikta, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkuma līguma. Pārdevējs uzsāk pildīt pirkuma līgumu tikai tad, kad viņš ir saņēmis Pircēja bankas paziņojumu par pasūtīto preču apmaksu.

10.5. Maksājuma mērķa rūtiņā ir jānorāda Pircējam piešķirtais pasūtījuma numurs.

10.6. Visas naudas operācijas tiek veiktas Pircēja bankas internetbankas sistēmā, tādēļ pilna atbildība par datu drošību ir saistoša bankai, no kuras Pircējs veic samaksu par preci.

10.7. Pircējs, apstiprinādams Noteikumus, piekrīt, ka pēc viņa vēlēšanās, preču pirkuma dokumenti – PVN faktūrrēķini viņam tiktu nosūtīti elektroniski uz viņa noradīto elektroniskā pasta adresi. PVN faktūrrēķins Pircējam tiek izsniegts ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir saņēmis preces.

11. Tirgvedība un informācijas nosūtīšana

11.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem I-veikalā drīkst iniciēt dažādas akcijas.

11.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, iepriekš nebrīdinot, grozīt akciju noteikumus vai pārtraukt akcijas. Jebkādi akciju noteikumi un kārtības grozījumi vai pārtraukšana stājas spēkā no to publicēšanas brīža I- veikalā.

11.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas veidlapā noradīto elektroniskā pasta adresi.

11.4. Pircējs visus jautājumus un paziņojumus nosūta caur Pārdevēja I-veikala sadaļu „Sazināties ar mums”.

11.5. Pārdevējs neatbild par to, ja Pircējs nav saņēmis nosūtīto informāciju vai apstiprinošu paziņojumu interneta sakaru vai elektroniskā pasta pakalpojumu sniedzēja darbības traucējumu dēļ.

12. Noslēguma daļa

12.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti, ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktus un neierobežojot Pircēja (lietotāja) Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās tiesības.

12.2. Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, viņam vienmēr ir tiesības no tās atteikties, rakstveidā informējot par to Pārdevēju, ar noteikumu, ka Pircējs I-veikala pakalpojumus vairs neizmantos. Ja pēc Noteikumu papildinājumu vai grozījumu veikšanas Pircējs turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt jaunajai redakcijai.

12.3. Visas, no šiem Noteikumiem izrietošās vai ar Pircēja un Pārdevēja pirkuma līgumu saistītās domstarpības tiek risinātas savstarpēji sazinoties pa tālruni, elektronisko pastu vai nosūtot ierakstītas vēstules, kā arī strīdu izšķiršanas Eiropas Komisijas platformā (norāde). Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētā kārtībā.