Prece veiksmīgi pievienota Jūsu grozam
    

Preču atgriešanas kārtība

  • Iegādāto preču atgriešanas noteikumi interneta veikalā creolink.lv izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
  • Preču atgriešanas izmaksas sedz preces Pircējs.
  • Ja pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija, Pārdevējs tādu preci apmaina vai pieņem atpakaļ 14 dienu laikā no preces piegādes datuma. Preces piegādes izdevumi netiek atmaksāti. Nepatikušās preces Pircējs atgriež ar savu transportlīdzekli vai apmaksā atgriešanas izdevumus. Preces jāatgriež iepakojumā, kurā tās tika piegādātas. Iepakojumam jābūt nebojātam, tīram, pareizi sagatavotam un iesaiņotam.
  • Pircējs drīkst izmantot preces atgriešanas tiesības, ja prece nav lietota, nav sabojāta un nav zaudējusi pārdošanas izskatu. Atgrieztajām precēm jābūt pilnībā nokomplektētām. Pircējs atbild par preces pilnīgu nokomplektēšanu un iesaiņošanu. Pārdevējs vai viņa pārstāvis drīkst atteikties pieņemt atgriežamās preces, ja tās nav pilnībā nokomplektētas un pareizi iesaiņotas. Preces vai to iepakojuma izskatā veiktās izmaiņas, kas bija nepieciešamas preces apskatei, nevar uzskatīt par preces izskata būtiskām izmaiņām. Pārdevējs drīkst atteikties pieņemt preci, ja tās iesaiņojums tika apzināti ieplēsts, salauzts vai citādi bojāts un ir zaudējis pārdošanas izskatu. Iepakojumam jābūt nebojātam, tīram, pareizi sagatavotam un iesaiņotam.
  • Ja iegādātā prece neatbilda kvalitātes prasībām, proti, bija brāķēta, Pircēja pienākums ir informēt par to Pārdevēju septiņu darba dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Pēc šī termiņa beigām Pārdevējam ir tiesības nepieņemt ar preces kvalitāti saistītas pretenzijas. 30 dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas datuma, Pārdevējs apņemas nekvalitatīvas preces aizstāt ar kvalitatīvām, attiecīgi samazināt preces cenu vai atdot par precēm un to piegādi samaksāto naudu. Preces jāatgriež oriģinālajā preču un sūtījuma iesaiņojumā. Pircējam ir jāiesniedz oriģinālais preces faktūrrēķins.
  • Ja Pārdevējs ir atteicies pieņemt atgriežamās preces, Pircēja pienākums ir 14 darba dienu laikā par saviem līdzekļiem tās saņemt atpakaļ. Pēc šī termiņa tiek uzskatīts, ka Pircējs atsakās saņemt preces savu iemeslu dēļ, un Pircējam nav finansiālu pretenziju. Tādā gadījumā par precēm samaksātā nauda Pircējam netiek atdota.
  • Pēc klienta lūguma modificētas (piemēram, sagrieztas) preces, netiek atgrieztas.

Visas no pirkuma izrietošās Pircēja un SIA PrintPack Service domstarpības tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētā kārtībā.